Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Op alle reserveringen en diensten tussen Echostudio Elle, gevestigd te Groningen en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke ook te vinden zijn op de website van Echostudio Elle.

2. Echostudio Elle

De echo’s worden aangeboden door een verloskundige echoscopiste werkzaam voor Echostudio Elle.

3. Afspraak maken

Een afspraak maken voor een echo kan via de website, via whatsapp of telefonisch plaatsvinden. Na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. Echostudio Elle is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld ziekte van de echoscopist, noodweer, of logistieke redenen. De nieuw in te plannen afspraak dient binnen een termijn van 5 werkdagen na de geplande afspraak plaats te vinden.

4. Tijdens de afspraak

Het is niet toegestaan te fotograferen en/of filmen tijdens de echo. Bij de medische echo’s adviseren we je om alleen met je partner of 1 ander persoon te komen. Medische echo’s duren langer en vragen concentratie van de echoscopist. Kleine kinderen vinden de zwart wit beelden in het donker meestal niet zo lang leuk. Hierdoor wordt de aandacht van de ouders en de echoscopist afgeleid. Daarom adviseren we hen niet mee te nemen naar het onderzoek.

Bij een echo op verzoek zijn kinderen, familie of vrienden natuurlijk welkom om dit moment met je te delen.

5. Technische gebreken

Bij een technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak gemaakt worden voor een nieuwe echo.

6. Betaling

De kosten voor een 13 weken echo zijn €148,92. De kosten voor een 13 weken echo worden vergoed vanuit het ministerie van VWS mits er een toestemmingsformulier ondertekend is en in het bezit van de verloskundig verwijzer.

De kosten voor een 20 weken echo zijn €185,26. Bij eenlingen en bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap. Echostudio Elle declareert de kosten voor de 20 weken echo rechtstreeks bij de zorgverzekering.

De kosten voor een 13 en 20 weken echo worden per zwangerschap éénmaal vergoed. Is er geen sprake van een basis-zorgverzekering of blijkt de 13 of 20 weken echo al bij een ander echocentrum gedeclareerd te zijn dan wordt de rekening meegegeven of nagestuurd en betaling moet dan binnen 30 dagen plaatsvinden.

Het is alleen mogelijk om contant of per pin te betalen bij aanvang van de echo.

7. Aansprakelijkheid

Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mocht de echoscopist het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopist zich het recht voor de cliënte en de in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo. Echostudio Elle en/of onze echoscopist kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

8. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Echostudio Elle is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

9. Geslachtsbepaling

Vanaf 14 weken is het mogelijk om bij Echostudio Elle een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van de baby de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan mag de cliënte kosteloos terugkomen, mits zij aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan. Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echostudio Elle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

10. Inspanningsverplichting echo op verzoek

Onze echo’s op verzoek worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd door een gediplomeerd echoscopist. Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming en beoordeling onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het kindje, de locatie van de placenta en de lichaamsbouw van de moeder en derhalve kan er door Echostudio Elle geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. In uitzonderlijke situaties kan Echostudio Elle besluiten om een gratis herhalingsecho aan te bieden. Restituties zullen niet plaatsvinden.

11. Herhalingsafspraak

De echoscopiste bepaald of er een herhaling plaats dient te vinden bij een medische echo of echo op verzoek. Deze herhalingsecho kan ter plaatse door de echoscopiste ingepland worden.

12. Te laat komen en annuleren

Annulering door de cliënte dient tenminste 48 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Echostudio Elle genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. Indien de cliënte te laat op de afspraak verschijnt, heeft Echostudio Elle het recht om de afspraak te verplaatsen en/of de tijdsduur van de pretecho evenredig aan de te laat verschenen minuten te verkorten. Wanneer er door onmacht een situatie ontstaat waardoor de cliënte te laat op de gemaakte afspraak dreigt te komen, dient de cliënte zo snel mogelijk contact op te nemen Echostudio Elle.

13. Vertrouwelijkheid

Echostudio Elle zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die tijdens het maken van een afspraak en / of tijdens het echoconsult ontvangen wordt.

14. Auteursrecht

Echostudio Elle heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotie doeleinden, tenzij de cliënte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Echostudio Elle zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken.

Echostudio Elle, laatste update december 2023